Links for hasher

hasher-1.1.0.tar.gz
hasher-2.0.0.tar.gz
hasher-2.0.1.tar.gz