Links for fetchr

fetchr-0.0.2.tar.gz
fetchr-0.0.3.tar.gz
fetchr-0.0.1.tar.gz