Links for kazoo.yandex

kazoo.yandex-2.0.1.1.tar.gz
kazoo.yandex-2.0.1.1dev.tar.gz
kazoo.yandex-2.0.1.2.tar.gz