Links for duxlot

duxlot-0.9.17-2033.tar.bz2
duxlot-0.9.10-1938.tar.bz2
duxlot-0.9.19-1542.tar.bz2
duxlot-0.9.13-1700.tar.bz2
duxlot-0.9.9-1700.tar.bz2
duxlot-0.9.21-1653.tar.bz2
duxlot-0.9.15-1555.tar.bz2
duxlot-0.9.10-1902.tar.bz2
http://inamidst.com/duxlot/
http://inamidst.com/sbp/
http://inamidst.com/phenny/
http://inamidst.com/duxlot/
http://inamidst.com/sbp/
http://inamidst.com/phenny/
http://inamidst.com/duxlot/
http://inamidst.com/sbp/
http://inamidst.com/phenny/
http://inamidst.com/duxlot/
http://inamidst.com/sbp/
http://inamidst.com/phenny/
http://inamidst.com/duxlot/
http://inamidst.com/sbp/
http://inamidst.com/phenny/
https://github.com/sbp/duxlot
http://www.virtualenv.org/en/latest/index.html#installation
http://inamidst.com/duxlot/
http://inamidst.com/sbp/
http://inamidst.com/phenny/
https://github.com/sbp/duxlot
http://testpypi.python.org/pypi/duxlot#downloads
http://www.virtualenv.org/en/latest/index.html#installation
http://inamidst.com/duxlot/
http://inamidst.com/sbp/
http://inamidst.com/phenny/
https://github.com/sbp/duxlot
http://www.virtualenv.org/en/latest/index.html#installation