Links for djangocms-vimeo

djangocms-vimeo-0.1.2.tar.gz
djangocms-vimeo-0.1.3.tar.gz
djangocms-vimeo-0.1.4.tar.gz
djangocms-vimeo-0.1.5.tar.gz
djangocms-vimeo-v0.1.1.tar.gz