Links for django-hudson

django-hudson-0.9.0.tar.gz
django-hudson-0.9.1.tar.gz
http://sites.google.com/site/kmmbvnr/home/django-hudson-tutorial
http://sites.google.com/site/kmmbvnr/home/django-hudson-tutorial