Links for django-freshdesk

django_freshdesk-0.1.1-py2.py3-none-any.whl
django_freshdesk-0.1.2-py2.py3-none-any.whl
django_freshdesk-0.1.3-py2.py3-none-any.whl
django_freshdesk-0.1.4-py2.py3-none-any.whl
django-freshdesk-0.1.0.tar.gz
django-freshdesk-0.1.1.tar.gz
django-freshdesk-0.1.2.tar.gz
django-freshdesk-0.1.3.tar.gz
django-freshdesk-0.1.4.tar.gz