Links for django-avatar

django-avatar-1.0.0.tar.gz
django-avatar-1.0.1.tar.gz
django-avatar-1.0.3.tar.gz
django-avatar-1.0.4.tar.gz
django-avatar-1.0.5.tar.gz
django-avatar-2.0.tar.gz