Links for deploy

deploy-1.0.0.tar.gz
deploy-1.1.0.tar.gz
deploy-1.1.1.tar.gz
deploy-1.2.0.tar.gz
deploy-1.5.0.tar.gz
deploy-1.6.0.tar.gz
deploy-1.6.1.tar.gz
deploy-1.6.2.tar.gz
deploy-1.6.3.tar.gz
deploy-1.6.4.tar.gz
deploy-1.7.0.tar.gz
deploy-1.8.0.tar.gz
deploy-1.9.0.tar.gz