Links for ddate

ddate-0.0.2.tar.gz
ddate-0.0.3.tar.gz
ddate-0.0.4.tar.gz