Links for davies

davies-0.0.1.tar.gz
davies-0.0.2.tar.gz
davies-0.0.3-dev.tar.gz