Links for csvsed

csvsed-0.2.1.tar.gz
csvsed-0.2.2.tar.gz
csvsed-0.2.3.tar.gz