Links for crashlog

crashlog-0.0.1-py2.7.egg
crashlog-0.0.1-py3.3.egg
crashlog-0.0.1.tar.gz