Links for cqlsh

cqlsh-4.0.1.tar.gz
cqlsh-4.1.0.tar.gz
cqlsh-4.1.1.tar.gz