Links for cnfggr

cnfggr-0.0.1.tar.gz
cnfggr-0.0.2.tar.gz
cnfggr-0.0.3.tar.gz