Links for cldoc

cldoc-1.0.tar.gz
cldoc-1.1.tar.gz
cldoc-1.2.tar.gz
cldoc-1.3.tar.gz
cldoc-1.4.tar.gz
cldoc-1.5.tar.gz
cldoc-1.6.tar.gz