Links for chumpy

chumpy-0.51.tar.gz
chumpy-0.52.tar.gz
chumpy-0.53.tar.gz
chumpy-0.54.tar.gz
chumpy-0.55.tar.gz
chumpy-0.56.tar.gz
chumpy-0.57.tar.gz
chumpy-0.58.tar.gz
chumpy-0.59.tar.gz
chumpy-0.60.tar.gz