Links for chump

chump-1.0.0.tar.gz
chump-1.1.0.tar.gz
chump-1.2.0.tar.gz
chump-1.2.1.tar.gz
chump-1.3.0.tar.gz
chump-1.3.1.tar.gz
chump-1.3.2.tar.gz