Links for cheat

cheat-2.0.5.win32.exe
cheat-2.0.8.win32.exe
cheat-2.0.5.tar.gz
cheat-2.0.8.tar.gz
cheat-2.0.9.tar.gz
cheat-2.0.9.zip
cheat-2.1.0.tar.gz