Links for blinker

blinker-0.8.tar.gz
blinker-0.9.tar.gz
blinker-1.0.tar.gz
blinker-1.1.zip
blinker-1.2.tar.gz
blinker-1.3.tar.gz