Links for beautifulsoup4

beautifulsoup4-4.0.1.tar.gz
beautifulsoup4-4.0.2.tar.gz
beautifulsoup4-4.0.3.tar.gz
beautifulsoup4-4.0.4.tar.gz
beautifulsoup4-4.0.5.tar.gz
beautifulsoup4-4.1.0.tar.gz
beautifulsoup4-4.1.1.tar.gz
beautifulsoup4-4.1.2.tar.gz
beautifulsoup4-4.1.3.tar.gz
beautifulsoup4-4.2.0.tar.gz
beautifulsoup4-4.2.1.tar.gz
beautifulsoup4-4.3.0.tar.gz
beautifulsoup4-4.3.1.tar.gz
beautifulsoup4-4.3.2.tar.gz
http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/download/4.0/beautifulsoup4-4.0.1.tar.gz#md5=115b72374672bc1d5f00dc447c6d8042
http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/download/4.0/beautifulsoup4-4.0.2.tar.gz#md5=fe530c38449d41d2bbc7103b05865b4b
http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/download/4.0/beautifulsoup4-4.0.3.tar.gz#md5=02c6256a83ed3dfccf563c0511245acf
http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/download/4.0/beautifulsoup4-4.0.4.tar.gz#md5=49c05ccf28bd3e3893b1d04a93857547
http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/download/4.0/beautifulsoup4-4.0.5.tar.gz#md5=5f20d3d1cbfd974b71f2c281a34d9645
http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/download/4.1/beautifulsoup4-4.1.0.tar.gz#md5=bf69362be7d0c32515872f944763658b
http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/download/4.1/beautifulsoup4-4.1.1.tar.gz#md5=fccee58b4d914fb489385d672fe89f43
http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/download/4.1/beautifulsoup4-4.1.2.tar.gz#md5=19c63351cd7a94de3453d7753cc87a93
http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/download/4.1/beautifulsoup4-4.1.3.tar.gz#md5=5aece3c0b8a080658155958111fa2fa9
http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/download/4.2/beautifulsoup4-4.2.0.tar.gz#md5=3e709c68b7705b49635dca0c551a4362
http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/download/4.2/beautifulsoup4-4.2.1.tar.gz#md5=91ea70ce16a5f1f43e58f2ef05651679
http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/download/4.3/beautifulsoup4-4.3.0.tar.gz#md5=95cb572f56e3d679ecc4ce410f7dd447
http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/download/4.3/beautifulsoup4-4.3.1.tar.gz#md5=508095f2784c64114e06856edc1dafed