Links for bcrypt

bcrypt-1.0.0.tar.gz
bcrypt-1.0.1.tar.gz
bcrypt-1.0.2.tar.gz