Links for bayes

bayes-0.1.tar.gz
bayes-0.1.1.tar.gz