Links for basebot

basebot-1.0.4.tar.gz
basebot-1.0.5.tar.gz
basebot-1.0.6.tar.gz
basebot-1.0.7.tar.gz
basebot-1.0.8.tar.gz
basebot-1.1.0.tar.gz