Links for bandmat

bandmat-0.1.tar.gz
bandmat-0.2.tar.gz
bandmat-0.3.tar.gz