Links for argyle

argyle-0.1.tar.gz
argyle-0.2.1.tar.gz
argyle-0.2.0.tar.gz