Links for adl3

adl3-0.3.tar.gz
adl3-0.5.tar.gz
adl3-0.6.tar.gz
adl3-0.4.tar.gz